Ebédbefizetés, Házirend

Ebédbefizetési tudnivalók. (Átutlással fizetők, akik még nem regisztráltak:  határidő: szept. 7.)


 
 

A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
házirendje


Tartalomjegyzék
I. Preambulum................................ 4
I.1. Elvi alapvetés .......................................... 4
I.2. Jogszabályi háttér ................................. 4
II. A házirend elfogadása, nyilvánossága, hatálya és módosítása................ 4
III. Intézményi adatok ............................. 5
IV. A tanulók jogai.......................... 5
V. A tanulók kötelességei....................... 6
VI. A hetesek kötelességei ................. 6
VII. A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje és formája .... 7
VIII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái................. 7
IX. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei ............... 7
X. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések .................. 8
XI. Az elektronikus napló és az ellenőrző könyv használata............. 8
XI.1. Az elektronikus napló használata...................... 9
XI.2. Az ellenőrző könyv használata...................... 9
XII. A tanulmányok alatti vizsgák rendje és követelményei ................ 9
XII.1. Osztályozóvizsga ........................ 9
XII.2. Különbözeti vizsga..................... 10
XII.3. Javítóvizsga..................................... 10
XII.4. Pótlóvizsga.................................... 10
XIII. Az iskolai munkarend és csengetési rend (tanórai foglalkozások rendje)....................... 10
XIV. A tanórán kívüli foglalkozások rendje .................... 11
XV. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések .... 11
XVI. Térítési díj, tandíj ................................ 11
XVII. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás
szabályai ............................ 12
XVIII. Szociális ösztöndíj, támogatás, nem alanyi jogon járó támogatás.................. 12
XIX. Az épület rendje ....................... 12
XX. Az iskolai viselkedés szabályai ................. 13
XX.1. Az iskola egyházi intézmény jellegéből adódó kötelező programok.............. 13
XX.2. A tanuló megjelenése............... 13
XX.3. Viselkedés...................... 13
XX.4. Az internethasználat fegyelmi felelőssége................. 14
XX.5. Személyes tárgyak ................... 14
Mellékletek.................... 15
Záradék.............. 21
 

I. Preambulum

 

I.1. Elvi  alapvetés

Az iskola zirendje a pedagógiai programmal együtt sajátos értékrendet kíván közvetíteni és a gya- korlatban érvényesíteni.

A ciszterci pedagógiát alapvetően jellemzi, hogy az oktatás mellett kiemelt hangsúlyt helyez a neve- lésre. A felvekvő ifjúságot személyes odafigyeléssel és közösségeik alakításával kíséri önnevelő törekvésében. Ez keresztény valláserkölcsi alapon történik, a ciszterci lelkiség sajátos hagyományai- nak és adottságainak figyelembevételével. Elvárja, hogy amit az iskolába beiratkozott fiatal és az őt beírató szülő vállaltak, azt az iskola nevelőivel együttműködve bontakoztassák ki.

Ez magas tanulmányi követelményeket jelent, melyet azért választanak a diákok családjaikkal, mert az érettségi után felsőoktatási intézményben kívánják folytatni felkészülésüket valamelyik értelmiségi pályára. Az erkölcsi nevelés terén mindez elkötelezett krisztusi életre törekvést kíván.

Céljaink megvalótásában segít a ciszterci lelkiség, amely arra törekszik, hogy Isten ügye elé semmit se helyezzen, hogy családias közösséget teremtsen, és hogy kinek-kinek sajátos adottságait megbe- csülje. Ez a szándék megkívánja egyrészt a becsületes, figyelmes, az igazságok elfogadására nyitott magatartást, önfegyelmet és derűt, személyes odaadást és szolidaritást. Másrészt elvárja, hogy vállaló- ja elfogadja és igénybe vegye azokat az eszközöket, amelyek erőt adnak Krisztus követéséhez. Mindez a lelki napokon, iskolai és osztálymiséken történő részvétellel, a szentségekhez járulással, az egyes osztályok harmonikus rendjének kialakításával érhető el.  Fontosnak érezzük az egyházi és kulturális rendezvényeken, kirándulásokon, karitatív szolgálatokon megnyilvánuló megfelelő aktivitást. Szüksé- ges a rendezettség és kiegyensúlyozottság megvalótására és fenntartására irányuló egyéni és közös- ségi törekvés.

Ennek a célnak az eléréséhez kíván segítséget nyújtani a zirend, amely összefoglalja a tanulók jogait és kötelességeit, az iskola követelményrendszerét, amelynek betartása minden tanuló számára kötele- ző. A gimzium ljai a fenti szellemiség ajánlása mellett csak a tanulók számára biztosított jogok és elvárt kötelességek arányos érvényetésével, valamint az iskola belső rendjét meghatározó szabályok megtartásával érhetők el. Ezért az iskola együttműködést vár el nemcsak diákjaitól, hanem azok csa- ládjaitól is.

Az elveket vállalni kell, ezért az iskolába történő felvétel feltételeként várjuk a szülők és a diákok aláírt nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy ismerik és felelősséggel vállalják a benne foglaltakat. Ezután minden tanév kezdetén, az első osztályfőki órán a házirendet újra ismertetjük a tanulókkal, akik aláírásukkal igazolják annak elfogadását.

 

I.2. Jogszabályi háttér

A zirend legfontosabb szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a

20/2012. (VIII. 31.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név- haszlatáról szóló EMMI rendelet határozza meg.

 

II. A házirend elfogadása, nyilnossága, hatálya és módosítása

A zirendet a nevelőtestület a Diákönkormányzat (továbbiakban: Diákkamara) és a Szülői Munkakö- zösség véleményének kikérésével fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Módo- tását az iskolavezetés, a tantestület, a szülői szervezet és a Diákkamara kezdeményezheti. A házirend nyilvános, az iskola elektronikus honlapján valamint az iskola könyvtárában nyomtatásban hozzáfér- hető.

A zirend a Budai Ciszterci Szent Imre Gimziummal tanulói jogviszonyban álló tanulókra az in- tézménybe való belépéstől az onnan jogszerűen történő távozásig érvényes belrtve az intézmény területén kívüli iskolai programok, rendezvények (pl. nem hagyományos tanórai keretek között szer- vezett tanítás, tanulmányi kirándulás, erdei iskola) időtartamát is.

A zirend elfogadásáról az intézménybe történő beiratkozáskor a szülőnek és a tanulónak írásban kell nyilatkozni.


 

Az osztályfőnök a szülőkkel a tanév kezdetén szülői értekezleten, a tanulókkal a tanév első napján, osztályfőki óra keretében ismerteti a Házirendet, és tájékoztatja a tanulókat kötelességeikről, jogaik- ról, a jogaik gyakorlásához szükséges információkról, eljárásokról.

 

III. Inzményi adatok

Az iskola neve:                                  Budai Ciszterci Szent Imre Gimzium

Címe:                                                 1114 Budapest, Villányi út 27.

OM azonosítója:                                035362

Honlapja:                                           www.szig.hu

E-mail címe:                                       iskola@szig.hu

Telefonszáma:                                   06 1 466 9710 (titkárság), 06 1 466 5088 (központi szám)

Titrság:                                          I.em.7.

Titrsági fogadóóra:                       8:45-12.00 óraközi szünetekben és 14.30-15.00 óráig

Fenntartó:                                          Zirci Ciszterci Apátság Címe:                                                           8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Az Alapító Okirat kelte:                                      1997. június 30.

 

IV. A tanulók jogai

A tanulónak joga, hogy

személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben;

képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön;

a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehe- tőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki;

az intézménytől az őt érintő tevékenységekről tájékoztatást kapjon;

személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önren- delkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az intézmény tiszteletben tartsa, állapotának, személyes adottságának megfelelő ellátásban részesüljön;

az oktatási jogok biztosához forduljon;

a nevelési-oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban megha- tározott esetekben, kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban ré- szesüljön;

válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül;

igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az intézmény létesítményeit és az isko- lai könyvtári szolgáltatást;

rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön;

hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról;

részt vegyen a diákszervezetek munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelősi, művészeti, ismeretterjesztő szervezeteknek és sportköröknek;

az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson az őt érintő kérdések- ről;

vallási, világzeti meggyőzősét, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák;

választó és választható legyen a diákképviseletbe;

a diákönkormányzathoz (Diákkamara) fordulhasson érdekképviseletért, továbbá a törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását;


 

a témazáró dolgozatok időpontjáról legalább egy ttel korábban értesüljön;

egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet ne írassanak vele szaktanárai;

érdemjegyeiről és az őt érintő tanári bejegyzésekről értesüljön.

A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.

 

V. A tanulók kötelességei

A tanuló kötelessége, hogy

rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen ta- nulmányi kötelezettségének;

közreműködjön saját környezete és az általa alkalmazott eszközök rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában;

megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az intézmény helyiségei rendjét, az intézmény szabályzatainak előírásait, valamint megőrizze, továb az előírásoknak megfelelően kezelje a rá- bízott vagy az oktatás során haszlt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit;

óvja saját és társai testi épségét, egészségét, részt vegyen egészségügyi szűrővizslatokon, elsajá- títsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá halaktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az intézmény alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt;

az intézmény vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszte- letben tartsa, tiszteletet tanútson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait;

ápolja és őrizze az iskola hagyományait;

a tanuláshoz szükséges felszerelést a tanítási órára magával hozza;

becsengetéskor a tanteremben vagy az előadótermek előtt tartózkodjon;

z perccel az első tanórája előtt beérkezzen az iskolába; a késések írásbeli fegyelmi fokozatot von- nak maguk után (2. számú melléklet);

az iskola  épületét  és  vagyontárgyait  rendeltetésüknek  megfelelően haszlja, amennyiben  kárt okoz, azt megtérítse (ha az elkövető felelőssége nem állapítható meg, akkor az anyagi felelősség az adott közösséget terheli);

hogy tanárait és az iskola dolgozóit, valamint az intézmény vendégeit Benedicite köszöntéssel üdvözölje;

hogy magántanulóként vizsgáira egyénileg, illetve szülői támogatással készüljön fel;

megtartsa a házirendben foglaltakat.

 

VI. A hetesek kötelességei

 

A hetesek egy-egy tre felelnek az osztályterem rendjéért, tisztaságáért. A hetesek feladata gon- doskodni krétáról, a tábla tisztaságáról, a tantermek szellőztetéséről. Az utolsó óra után ellenőrzik a tanterem rendjét. Az ablakokat becsukják, a villanyt leoltják. Gondoskodnak róla, hogy szemét ne maradjon az osztályban.

Amennyiben az órát tartó tanár a csengetés után 5 percig nem jelenik meg, a hetesek kötelesek ezt az igazgatóhelyettesek valamelyikének vagy az iskolatitkárságon jelenteni.

A hetesek feladata az óra megkezsekor vigyázzállást vezényelni az osztálynak, ezután az osztály együtt köszön a tanárnak. A köszönés minden esetben Benedicite!/Dominus!

Minden óra elején jelentenek, és felsorolják név szerint a hiányzókat.

Az osztályban történt rendkívüli eseményt haladéktalanul jelenteniük kell az osztályfőknek vagy az igazgatóhelyettesnek.


VII. A tanulók véleménynyiltásának és rendszeres tákoztatásának rendje és formája

Az iskola tanulói az osztályfőki órákon és a Diákkamara ülésein tájékoztatást kapnak és véleményt nyilváníthatnak az őket érintő kérdésekről.

Az iskola az ellenőrzőn, a gimzium honlapján és az osztályok levelezőlistáin keresztül tájékoztatja a szülőket és a diákokat az őket érintő eseményekről.

Ha egy tanuló vagy szülője (gondviselője) úgy ítéli meg, hogy valamely joga sérült, panasszal élhet a következő sorendben: a szaktanárnál, az osztályfőnökl, az oktatási/nevelési igazgatóhelyettesl, az igazgatónál, illetve a tanuló speciális esetekben a Diákkamaránál.

 

VIII. A tanulók jutalmazásának elvei és formái

A kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát szaktanári, osztályfőki, igazgatói, illetve tantestületi írásbeli dicsérettel jutalmazzuk.

Az iskola hírét öregbítő teljesítményért, versenyen elért eredményért tanulóink könyv- vagy más tárgyjutalomban részesülhetnek, amelyet ünnepélyes körülmények között adunk át.

Azok a végzős tanulók, akik tanulmányaik során és a közösségért végzett munkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, Szent Imre-díjban részesülhetnek. Javaslatot az osztályfők, a tantestület és a Diákkamara tagjai tehetnek. A Szent Imre-díjat tanévenként egy diáknak ítéli oda az iskolavezető- ség.

 

IX. A fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

A zirend ellen vétő diákok az alábbi módon büntethetők:

Szóban: szaktanári, osztályfőki, igazgatói figyelmeztetés.

Írásban: szaktanári, osztályfőki figyelmeztetés, osztályfőki intő, osztályfőki rovó, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő, igazgatói rovó, nevelőtestületi határozat, fegyelmi határozat.

Szaktanári figyelmeztetés adható meg nem engedett segédeszközök haszlatáért, óra alatti fegyelme- zetlen viselkedésért, házi feladat többszöri el nem készítéséért, tanórai felszerelés hiányosságai miatt, hetesi kötelesség elmulasztásáért.

Osztályfőki figyelmeztetés, intő, rovó adható a mellékletben meghatározott számú reggeli/órai késés esetén; a mellékletben meghatározott számú igazolatlan óráért; továbbá amennyiben a tanuló magatar- tásával veszélyezteti maga vagy mások testi épségét; tanárai utasítását nem tartja meg; vállalt feladatát nem teljesíti; durva szavakat haszl, tanárával és az iskola dolgozóival szemben tiszteletlenül visel- kedik, tanulótársai emberi méltóságát nem tartja tiszteletben; tiltott tevékenységet végez; rongálásért.

Igazgatói figyelmeztetés, intő, rovó adható osztályfőnöki fokozatok után elkövetett fegyelmi vétségért, tiltott tevékenységért, a mellékletben meghatározott smú igazolatlan óráért.

Nevelőtestületi határozat hozható tizenhárom/tizennégy igazolatlan óráért, az igazgatói fokozatok után elkövetett fegyelmi vétségért, tanulótársakkal szemben elkövetett súlyos vétségért, illetve tanárral szembeni súlyos tiszteletlenségért.

Fegyelmi eljárás folytatható le tizenötnél több igazolatlan óráért, kötelességek vétkes és súlyos meg- szegéséért.

Fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és szülőjét írásban értesíteni kell a fegyelmi tárgyalás előtt legalább nyolc nappal. A fegyelmi tárgyalást a törvény előírásainak megfele- lően kell lefolytatni.

Fegyelmi eljárás esetén a fegyelmi büntetés lehet:

a/ megrovás;

b/ szigorú megrovás;

c/ meghatározott kedvezmények csökkentése;

d/ áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába.

A fegyelmi határozatról a tanulót és a szülőt írásban kell értesíteni, megjelölve a jogorvoslat módját és lehetőségét.


 

A fenti fokozatok súlyuknak megfelelően az év végi magatartás jegyben is tükröződnek. Az írásbeli fegyelmező intézkedést minden esetben az elektronikus naplóba és az ellenőrző könyvbe kell beje- gyezni.

Általános elv szerint két szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetés következik.

Ha a tanuló kötelességeit tkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részethető. A fegyelmi büntetés megállapításánál figyelembe kell venni a tanu- ló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát, tettének hatását a közösségre, mérle- gelni kell a mentő körülményeket. A büntetetés célja mindig a felelősségvállalás és a további vétségek elkövetésétől való tartózkodás kialakítása.

 

X. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó ren- delkezések

A tanuló késését, mulasztását okától függetlenül a szaktanár jegyzi be az elektronikus napló hala- dási részébe. Az igazolást az osztályfőknek kell benyújtani a hiányzást követő öt napon belül. Egy tanév során a szülő összesen rom nap hiányzást igazolhat. Minden további hiányzáshoz hivatalos igazolás vagy igazgatói engedély szükséges. Az orvosi igazolás mellett a szülő az ellenőrzőben is rög- zíti a hiányzást. A hivatalos kikérőkhöz a szülő ellenjegyzése is szükséges. A tanítási óra helyett szer- vezett foglalkozáson a részvétel kötelező, a tanuló hiányzását ebben az esetben is igazolni kell.

A tanulmányi versenyeken történő részvétellel kapcsolatos igazolható hiányzások mértékét az 1. szá- mú melléklet tartalmazza.

Ha a tanulót felvették a szabadon választott tanítási órára, a tanítási év végéig a tanórai foglalkozást a mulasztás, értékelés, továb a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha az kötelező tarai foglalkozás lenne.

A mulasztás okától függetlenül a várható hiányzásról előre, a nem tervezett hiányzásról pedig az első

nap értesíteni kell az osztályfőköt.

Az igazolások elfogadását az osztályfőnök a tanuló korábbi hiányzásai és késései alapján mérlegelheti, és kérheti, hogy a gondviselő és az igazgató egyeztessen a továbbiakat illetően.

Az órákról való késések ideje összeadódik, ha eléri a 45 percet, igazolatlan órának minősül. Többszöri késés fegyelmi fokozattal is jár (2. számú melléklet).

Az első igazolatlan óra után a szülőt értesíteni kell. További igazolatlan órák és a reggeli késések fe- gyelmi intézkedéseket vonnak maguk után. Ha a tanuló ismét igazolatlanul mulaszt, a hatályos jogsza- bálynak megfelelően járunk el.

Ha a tanítási óráról felmentett tanuló nem a felmentésben vagy a zirendben kijelölt helyen tartózko- dik, akkor ez mulasztott órának számít.

Legfeljebb háromnapos, nem betegség miatt bekövetkező távolmaradásra előzetes bejelentés alapján

az osztályfőnök adhat engedélyt, ha a mulasztás okozta tanulmányi hátrány behozható, továbbá a tanuló magatartása nem zárja ki ezt a kedvezményt. Három napnál hosszabb távolmaradásra vonatko- zó kérést az osztályfőkön keresztül az igazgatónak írásban előre be kell njtani. Engedélyt csak az igazgató adhat az osztályfőkkel történt egyeztetés alapján.

Egy tanévben a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát, illetve adott tárgy esetén nem érheti el az éves óraszám 30 %-át. Az a tanuló, aki ennél többet mulasz- tott, és teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem osztá- lyozható, kivéve, ha a nevelőtestület osztályozóvizsga letételét engedélyezte. Ha a tanuló ezeket a határokat 75 %-ban megközeti, az iskola köteles a szülőt értesíteni.

 

XI. Az elektronikus napló és az ellenőrző könyv használata

Az iskola a szülőket az elektronikus naplón és az ellenőrző könyvön keresztül tájékoztatja.


XI.1. Az elektronikus napló használata

 

Az elektronikus napló két részből áll, a haladási naplóból és az osztályozónaplóból. A szülők a tanítási év elején, az első szülői értekezleten a rendszergaztól megkapják hozzáférési kódjukat.

Ugyanezzel a kóddal tudnak a tanulók is belépni az elektronikus naplóba. Amennyiben a hozzáféréssel gondjuk van, ezt a problémát az osztályfőkön keresztül tudják jelezni a rendszergazdának.

Az elektronikus halasi és osztályozónaplót csak tanár kezelheti.

Bukás veszélye esetén a szaktanár a szülőt évzárás előtt legalább egy hónappal az elektronikus naplón és az ellenőrzőn keresztül értesíti.

A tanár az év közben szerzett jegyek átlagától a félévi vagy év végi osztályzat megállapításánál szak- mai és pedagógiai szempontok alapján eltérhet az osztályozó tantestületi konferencia egyetértése ese- tén.

 

XI.2. Az ellenőrző könyv használata

 

A tanuló az ellenőrző könyvét minden tanítási napon köteles magával hozni. Amennyiben a tanuló a tanár kérésére nem tudja odaadni az ellenőrzőjét, a hiányt az elektronikus naplóban kell jelezni. Három ellenőrzőhiány osztályfőnöki fokozatot von maga után.

A mulasztások igazolása az ellenőrzőben történik. A hiányzást a szülőnek orvosi igazolás esetén is be kell jegyeznie az ellenőrzőbe.

A nevelőtestület tagjainak bejegyzéseit a tanuló három napon belül köteles a szülővel aláíratni és a pedagógusnak  bemutatni.  Az  ellenőrző könyv  hivatalos  dokumentum,  bejegyzéseinek  hamisítása igazgatói eljárást von maga után.

Az ellenőrző könyv elvesztése osztályfőki figyelmeztetőt, illetve a soron következő fokozatot vonja maga után.

 

XII. A tanulmányok alatti vizsgák rendje és követelnyei

Iskolánkban a következő tanulmányok alatti vizsgák fordulnak elő: osztályozó-, különbözeti, javító- és pótlóvizsga. Ezen vizsgák lebonyolítását a hatályos jogszabályban rögzített feltételek szerint szervez- zük.

 

XII.1. Osztályozóvizsga

Osztályozóvizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól;

engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget;

harminc óránál többet igazolatlanul mulasztott, és a nevelőtestület ntése alapján osztályozó vizs- gát tehet;

a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

Osztályozóvizsgát az év során három alkalommal, augusztus utolsó hetében, novemberben és április folyamán, az éves programban meghatározott időpontban szervezünk.

Az iskolával tanulói jogviszonyban nem álló tanulók kérelem alapján vizsgadíj ellenében tehetnek osztályozóvizsgát.

Az osztályozóvizsga tantárgyai: az iskola pedagógiai programja szerint az adott évfolyamon tanított valamennyi tantárgy. Követelményei megfelelnek az adott évfolyam helyi tantervében megadott elő- írásoknak. A vizsga részletes követelményeiről a tanuló a vizsgára történő jelentkezéskor kap tájékoz- tatást.

Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségének a szülő kérelme alapján magántanulóként tesz eleget, felké- szítéséről a szülő gondoskodik, a tanuló egyénileg készül fel. A magántanuló magatartását és szorgal- mát nem kell minőteni.


XII.2. Különbözeti vizsga

 

Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételent írhatja elő az isko- la a különzeti vizsga letételét.

A középiskola pedagógiai programja alapján a tanulói jogviszony átvétellel való létesítését tanul- mányi követelmények teljetéséhez köti. Amennyiben az átvételre jelentkező tanuló tanulmányi köve- telményeit nem az iskola pedagógiai programjának megfelelően teljesítette, úgy az intézmény az átvé- tel feltételeként különbözeti vizsgát ír elő.

Olyan tantárgyból vagy tantárgyrészből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az iskola a megkezdeni tervezett évfolyamnál alacsonyabb évfolyamon is tanított, s amely tantárgy ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak.

A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell határoza- tot hozni a tanuló ügyében, hiszen eltérő tanulmányi múlttal jelentkeznek erre a vizsgára. Különbözeti vizsgára tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni.

A különbözeti vizsga időpontjáról az intézmény igazgatója írásban tájékoztatja a tanulót.

 

XII.3. Javítóvizsga

A tanuló javítóvizsgát tehet, ha

a tanév végén – legfeljebb rom tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,

az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik.

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kerülhet sor. A javító- vizsga időpontjáról az intézmény igazgatója írásban tájékoztatja a tanulót.

 

XII.4. Pótlóvizsga

tlóvizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel távozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

 

XIII. Az iskolai munkarend és csengetési rend (tanórai foglalkozások rendje)

 

A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanuló az iskolában az órarend szerinti első órája kezdete előtt 10 perccel köteles megjelenni.

A nap közös imával indul és zárul az órát tartó tanár vezetésével.

A kaput 8–13 óra között zárva tartjuk. A bejárati kaput a porta nyitja ki, az udvarra nyíló ajtót a testnevelő tanárok.

Tanítási idő alatt az iskola területét iskolaorvosi vélemény esetén is a szülővel történt egyezte- tés után, csak osztályfőki, távollétében vagy rendkívüli esetben igazgatóhelyettesi, igazgatói en- gedéllyel lehet elhagyni. Az engedélyt az erre szolgáló nyomtatványba kell bejegyezni, és a kilépés alkalmával a portán bemutatni (3. számú melléklet). Engedély nélkül az iskolát tanítási időben a ta- nulók semmilyen okkal nem hagyhatják el.

A tanulók hivatalos ügyeiket 7.45 12.00 óra között a tanórák közötti szünetekben, illetve 14:30-

1. óra

8:00-8:45

1. szünet

8:45-9:00

2. óra

9:00-9:45

2. szünet

9:45-10:00

3. óra

10:00-10:45

3. szünet

10:45-11:00

4. óra

11:00-11:45

4. szünet

11:45-12:05 (hosszabb ebédszünet)

5. óra

12:05-12:50

5. szünet

12:50-13:10 (hosszabb ebédszünet)

6. óra

13:10-13:55

6. szünet

13:55-14:10

 

 
15:00 óra között intézhetik a titkárságon. Iskolánkban a csengetési rend a következő:

 

7. óra

14:10-14:55

7. szünet

14:55-15:05

8. óra

15:05-15:50

 

 

A romperces figyelmeztető csengetés célja, hogy az osztályok, tanulócsoportok elfoglalják helyüket a tanteremben vagy előtte.

 

XIV. A tanórán vüli foglalkozások rendje

 

A tanórán kívüli foglalkozásokat a tanulói igények alapján a szaktanár kérésére az igazgató engedé- lyezheti. Ezek a felzárkóztatást és a tehetséggondozást szolgálhatják. A tarán kívüli foglalkozásokra is érvényes az iskola házirendje és teremhaszlati rendje.

 

XV. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdé- sek

Az iskolába 5. vagy 9. osztályba jelentkező tanulók a felvételi tájékoztatóban megadott módon vá- laszthatnak, hogy az iskola által felkílt idegen nyelvek közül milyen nyelvet kívánnak tanulni.

A 11. és 12. évfolyam tanulóinak biztosítjuk a pedagógiai programban meghatározott tantárgyakból emelt szintű érettségire történő felkészítést. A jelentkezés - az igazgató által április 15-éig közzétett lista alapján - május 20-áig az osztályfőknél történik. A tantárgyak kiválasztását megelőzően java- solt a szaktanárral történő egyeztetés, hogy a diák felelősen teljesíthesse a tantárgy által megkívánt követelményeket.

A tanuló az emelt szintű felkészítésként választott tantárgyat egy évre köteles felvenni. A választott tantárgy minden tekintetben a kötelezően tanulandó tantárgyakkal azonos elbírálás alá esik. Tanév közben a tanuló egy alkalommal az igazgató engedélyével - a szaktanárral és osztályfőkével egyez- tetve - módosíthatja választását.

Az iskola által meghirdetett tehetséggondozó, felrkóztató foglalkozásokra minden tanuló szabadon jelentkezhet.

 

XVI. Térísi j, tandíj

Térítési díj fizetése a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet 34. § (2) bekezse alapján írható elő az intézményben tanuló diákok számára, többek között az étkezés igénybevételére. Így intézményünkben is térítési díj ellenében vehető igénybe az iskolai étkeztetés. A kedvezményeket illetően a hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Az iskolában a tanulók tanítási napokon támogatott étkezésben részesülhetnek, ami lehet ebéd, illetve a napközibe beiratkozott tanulók részére reggeli, ebéd és uzsonna. Továbbá lehetőség van önköltséges áron reggeli befizetésére is.

Az étkezési térítési díjat havonta előre, az eseménynaptárban meghatározott napokon lehet befizetni. A befizetés/pótbefizetés lehetőségéről a szülők az éves programl, a pénztárban és az iskola honlapján is tájékozódhatnak.

A szeptember hónapra érvényes befizetés augusztus végén személyesen történik a pénztárban. Tanév közben a tétési díjat borítékban (v, osztály, étkes fajtája, összeg feltüntetésével), az osztályfőnö- kök/osztályfelelősök összegyűjtve adják le a pénztárban, és következő nap szintén a felelősök veszik át és osztják ki a tanulóknak a botékokba visszazárt étkezési jegyeket. Jegy lkül étkezni nem lehet!

Kedvezmények igénybevételéhez minden tanévben nyilatkozatot kell leadni, amihez az alábbi esetek- ben érvényes igazolást is kell csatolni:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén önkormányzati határozatot;

tartós betegség estén orvosi igazolást;

nagycsaládos kedvezmény esetén felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló testvérek isko- lalátogatási igazolását szeptemberben és februárban.

Az étkezés lemondása munkanapokon 11 óráig lehetséges e-mailben, ami a következő tanítási naptól érvényes. A lemondott étkezési díj visszatérítése pénztári időben a jegyek visszavételezésével történik, beszámításra nincs lehetőség.


 

XVII. A tanuló által előállított terk, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó jazás szabályai

Az intézmény valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában az intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogvi- szonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítésé- hez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztototta.

Az iskola azt kérelemre a tanuló részére legkésőbb a tanulói jogviszony megszűsekor visszaadja.

 

XVIII. Szociális ösztöndíj, támogatás, nem alanyi jogon járó támogatás

 

Az Alapítvány a Szent Imre Gimziumért célkitűseinek megfelelően támogatja a beérkezett kér- vények  alapján  a  szociálisan  rászoruló  diákokat.  A  diákok  számára  elérhető szociális  ösztöndíj- lehetőségeket az iskola folyamatosan figyelemmel kíséri, és erről a diákokat és szülőket tájékoztatja.

Iskolánk megrendeli a szakmai munkaközösségek által jóváhagyott tankönyveket, és lehetőséget biz- tosít a tanév kezdetekor azok megvásárlására. A rászorulók tartós tankönyvet kaphatnak, melyet a tanév végén visszaadnak az intézménynek. A tankönyvtámogatás módjáról az érvényben lévő jogsza- bályok figyelembevételével a nevelőtestület dönt.

A vonatkozó jogszabályok alapján nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló az iskolában normav kedvezményt igényelhet a tankönyvellátáshoz, ha

tartósan beteg (szakorvos igazolás szükséges);

testi, érzékszervi, értelmi fogyatékos, pszichés zavar miatt tanulási folyamatban akadályozott

(szakértői és rehabilitációs bizottság igazolása szükséges);

rom- vagy többgyermekes családban él (családi pótlék összege igazolja); nagykorú, és saját jogán családi pótlékra jogosult (családi pótlék összege igazolja); rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül (önkormányzati határozat igazolja).

A támogatás lehetséges módjai:

könyvtárból történő kölcsönzés;

napköziben elhelyezett könyvek haszlata;

tankönyvvásárláshoz nyújtott pénzbeli támogatás.

Iskolánkban a teljesen ingyenes könyvellátást a jogosult igénylők nagy száma miatt kizárólag könyv- tárból történő kölcsönzéssel tudjuk megoldani. Azok a jogosult tanulók, akik nem kívánnak élni az ingyenes kölcsönzési lehetőséggel, részleges pénzbeli támogatásban részesülhetnek, a leadott igénylő- lap alapján. Ekkor szeptemberben meg kell vásárolni a könyveket, és október elején várható a részle- ges támogatás kifizetése. (Egy tanuló esetében a támogatási formák nem kombilhatóak!)

A könyvárból kölcsönzött, de elvesztett, megrongált könyvek, tartós tankönyvek árát meg kell téríteni.

 

XIX. Az épület rendje

Minden tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre tár- sait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon.

Az intézmény helyiségeinek haszlói felelősek:

az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,

a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szalyok betartásáért.

Az óraközi szünetekben tanulóink az osztálytermekben, a folyosókon, az udvaron, a fében, az ebéd- lőben, illetve nyitva tartástól függően az iskolai könyvtárban tartózkodhatnak a kulturált magatar- tás szabályainak betartásával. A sportpályákon a tanítási órák alatt kizárólag a testnevelésórán részt vevő tanulók tartózkodhatnak.

Az egyes előadó- és szaktantermekben megkívánt viselkedést külön munkavédelmi rendelkezések szabályozzák (4. számú melléklet). Ezeket a szaktanárok a tanév elején ismertetik a tanulókkal.


 

A testnevelésből felmentett vagy csak gyógytestnevelésre járó tanulóknak nem kell részt venniük az első és utolsó órára eső testnevelésórán. Napközben azonban az időszakosan felmentettekkel együtt jelen kell lenniük az órán, és a tanár által meghatározott feladatot kell végezniük. A tanuló akkor is köteles jelen lenni a tarán, ha nem hozott magával felszerelést.

 

A k ö n y v t á r h a s z n á l a t i r e n d j e

 

Az iskolai könyvtár minden az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló számára rendelkezésére áll. Az iskola könyvtára a tanítási napokon tfőtől csütörtökig 08.00-16.00 óráig, pénteken 08.00-

15.00-ig tart nyitva.

Minden könyvtárhaszló köteles a könyvtár rendjét megőrizni.

A könyvek és a folyóiratok, valamint az egyéb információhordozók igénybevételéről az iskolai könyv- tár működési szabályzata rendelkezik, mely a szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) találha- tó meg, illetve az iskola honlapján is olvasható.

Az iskolai könyvtárból a kikölcsönzött könyveket a kölcsönzési idő lejártáig vissza kell vinni, az érett- ségiző diákok legkésőbb a szóbeli vizsga napjáig kötelesek minden könyvükkel elszámolni.

Az elveszett vagy megrongálódott könyvekért a tanulók anyagi felelősséggel tartoznak.

 

XX. Az iskolai viselkedés szabályai

Az intézmény szellemiségéből adódóan a tanulók viselkedésének, megjelenének és minden meg- nyilvánulásának az intézmény értékrendjét kell tükröznie. Az iskola által szervezett rendezvényeken is érvényesek a zirend szalyai, különös tekintettel a tanulók magatartására, megjelenésére és visel- kedésére. Fentiek elmulasztása, illetve kötelességszegés esetén fegyelmi eljárás indítható.

 

XX.1. Az iskola egyházi inzmény jellegéből adódó kötelező programok

 

A nap közös imával indul és zárul az órát tartó tanár vezetésével.

Az iskolamisék időpontjai az éves programban kerülnek meghatározásra. Az 5-8. évfolyamba járók órarendbe épített szentmisén, a 9-12. évfolyamosok havonta egyszer, nulladik órában tar- tott szentmisén vesznek részt. A tanévet közös ünnepi szentmisével kezdjük és fejezzük be (Veni Sancte, Te Deum).  A szentmiséken a megjelenés kötelező.

Minden tanuló tanítási évenként két kötelező lelki napon (advent és nagyjt idején) vesz részt.

 

XX.2. A tanuló megjelenése

 

A tanuló öltözete és hajviselete mindig legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól és a divat slsősé- geitől mentes, és ne keltsen megütközést. Korának megfelelően, ízlésesen öltözdjön, és meg- jelenésével is fejezze ki, hogy azonosul az intézmény szellemiségével.

Ünnepélyeken, ballagáson és egyéb, esetenként meghatározott alkalmakkor kötelező az iskola egyenruhájában megjelenni (lányoknak fekete szoknya, fekete mellény, fehér blúz és fekete al- kalmi cipő, testszínű harisnya, jelvény; fiúknak fehér ing, fekete mellény és nadrág, fekete zok- ni, fekete alkalmi cipő, iskolajelvényes nyakkendő, jelvény). Kilencedik évfolyamtól a fiúk fe- kete öltönyt is viselhetnek. Ha a tanuló nem megfelelő öltözékben jelenik meg az ünnepélyen, akkor nem vehet azon részt, és a számára kijelölt helyszínen köteles tartózkodni. Az ünneplő hi- ánya fegyelmi intézkedést von maga után.

 

XX.3. Viselkedés

 

Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell haszlni.

Dohányzás,